به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک گردشگری در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧، حدود ۶١۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٨۴۵ میلیارد تومان رسید.