به گزارش کدال نگربورس٢۴، تصمیمات مجامع سه شرکت مهم اطلاع رسانی شد