مجمع شرکت مبین وان کیش امروز برگزار شد و ٨٠ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد و...