به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت مهم از تصمیمات خود در مجمع گفتند.