به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ٢ ماهه نخست سال مالی ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ٨۶۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در اردیبهشت ماه ۵٣٧ میلیارد تومان فروش محصول داشت. رشد ١٢۵ درصدی مبلغ فروش در ٢ ماهه سال نخست سال مالی ٩٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نکته مثبت این گزارش می باشد.