به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ده شرکت از آخرین وضعیت تولید و فروش خود اطلاعاتی را به بازار مخابره کردند