به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره این فولاد ساز افزایش سرمایه ۴٠ درصدی این شرکت را به تصویب رساند.