راندمان تولید در مجموعه را بالا بردیم، برای صادرات سهم خود را از بازار داخلی هم گرفتیم ٨٣ میلیارد تومان فروش در سال ٩۶ تحقق یافت مجمع عادی به طور سالانه شرکت سیمان بهبهان، عصر امروز تشکیل جلسه داد و...