سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت تولید محور خودرو برگزار شد.