به گزارش کدال نگربورس٢۴،های وب خبر از برنامه ارائه خدمات تلفن ثابت در روستاهای کشور داده است.