می خواهیم بفروشیم، هر چه بیشتر بهتر / نام امسال برای ما سال فروش است! مجمع عادی به طور سالانه سیمان غرب عصر امروز برگزار شد و...