به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آپ توانست در عملکرد ١٢ ماهه به سود ١٢٧۶ ریالی دست یابد سودی که در مقیاس با سال گذشته رشد ٣٨ درصدی را نشان می دهد.