به گزارش بورس٢۴،گروه توسعه مالی مهر آیندگان قصد عرضه بلوک مدیریتی سهام واسپاری صنعت نفت آیندگان را در بازار سوم فرابورس دارد