مجمع شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز امروز تشکیل شد.