به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سرما آفرین ایران اعلام داشت این شرکت بعنوان سهامدار عمده و دارنده بالغ بر ۶٧ درصد سهام شرکت صنعتی و معدنی ستبران موافقت خود را طی نامه ٩۶١٩٩۶ مورخ ٩۶/١٢/٢٧ جهت پذیرش شرکت مزبور در بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرا بورس ایران (بازار SME) اعلام نموده و در این ارتباط فرآیند پذیرش شرکت صنعتی و معدنی ستبران در حال انجام می باشد.