به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت پرمخاطب از وضعیت درامدی خود در قالب صورت های مالی گفتند.