نوبخت در سخنانی گفت: دولت موافق فیلترینگ نیست، اما بخشنامه کرده است که برای تقویت پیام‌‌‌ رسان‌‌‌ های داخلی از آنها استفاده شود. ما هم در حال استفاده از آن پیام‌ رسان‌ ها هستیم، اما اگر هم‌‌ وطنی بخواهد، از یک پیام‌‌ رسان خارجی استفاده کند، آزاد است، اما همان روش ارشادی وجود داشته باشد...

بورس۲۴ : سخنگوی دولت در سخنانی گفت: دولت موافق فیلترینگ نیست، اما بخشنامه کرده است که برای تقویت پیام‌‌‌ رسان‌‌‌ های داخلی از آنها استفاده شود.

نوبخت ادامه داد: ما هم در حال استفاده از آن پیام‌ رسان‌ ها هستیم، اما اگر هم‌‌ وطنی بخواهد، از یک پیام‌‌ رسان خارجی استفاده کند، آزاد است، اما همان روش ارشادی وجود داشته باشد. 

منبع: انتخاب