به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت مهم و پرتوجه آخرین تصمیمات مجمع خود را به اصلاع سهامدارانشان رساندند.