به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت از آخرین وضعیت تولید و فروش خود گفتند.