به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران سهامداران خود را به شرکت در مجمع دعوت نمود.