به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک گردشگری زمان سال مالی خود را از ٣٠ آذر ماه به تاریخ ٢٩ اسفند ١٣٩۶ تغییر داد.