به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فن اوران اعلام نمود بعلت انجام تعمیرات اساسی ، واحد متانول بمدت ٢۵ روز متوقف می گردد.