به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت علت اصلی این تعدیل مثبت را درآمد ناشی از تحصیل ٢٢٠میلیون سهم معادل ۴ درصد از ١٠٠ درصد سهام شرکت تأمین سرمایه نوین و سود حاصل از واگذاری ساختمان اداری شرکت واقع در سعادت آباد تهران اعلام نمود