به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ، با چند بار افزایش و کاهش مواجه بود و از دی ماه با صعود همراه شد. ٣٧٠ میلیارد تومان درآمد، حاصل فعالیت ١٢ ماهه این شرکت می باشد.