به گزرش کدال نگر بورس٢۴، چندین شرکت از سهامداران خود به منظور شرکت در مجمع دعوت به عمل آوردند.