به گزارش کدال نگر بورس٢۴، صورت های مالی چندین شرکت مهم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.