به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رینگ سازی مشهد از واگذاری بلوک ٣۵.۴٣ درصدی سهام رینگ سازی توسظ سهامدار عمده ،گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به شرکت پویا گسترخراسان طی مزایده مورخ ٩۶/١٢/٢٧ خبر داد.