به گزارش کدال نگر بورس٢۴، البرز بالک گفت:این شرکت قصد دارد زمین و ساختمان خود را واقع در شهر صنعتی کاوه به متراژ١٩/٩٠٠ متر مربع زمین و حدود ٩/١٠٠ متر مربع ساختمان های تولیدی ، اداری و انبار به قیمت پایه مزایده به مبلغ ١٢٠ میلیارد ریال به صورت نقد و اقساط واگذار نماید.