به گزارش کدال نگر بورس٢٣، مارگارین خبر از کاهش سود سال مالی ٩٧ خود داده که عمده ترین دلایل تعدیل پیش بینی سود سال مالی منتهی به ١٣٩٧/٠٩/٣٠ به شرح ذیل اعلام می گردد: ١-تغییرات نرخ ارز دلار مبادله ای از نرخ ٣۶۵٠٠ ریال پیش بینی اولیه به نرخ ٣٧۵٠٠ ریال ٢-تغییرات نرخ ارز دلار آزاد از نرخ ۴٢٠٠٠ ریال پیش بینی اولیه به نرخ ۴٩٠٠٠ ریال ٣-تغییرات نرخهای جهانی خرید روغن خام ۴-عدم تحقق فرض افزایش قیمت محصولات از دی ماه سال ١٣٩۶ و همچنین پیش بینی تحقق افزایش نرخ ١٠ درصدی محصولات از اردیبشهت ماه سال