یک مجری و یک دنیا حرف، حرف و حرف! مجمع عادی به طور سالانه بانک شهر بعد از گذشت ۶٠ دقیقه از زمان درج شده در آگهی هنوز وارد دستور کار اصلی خود نشده و مجری برنامه، مشغول مجری گری خود است، گفتنی است، نماد بانک شهر از ٢٤ اسفند سال ٩٥ متوقف است...

بورس۲۴ : مجمع عادی به طور سالانه بانک شهر بعد از گذشت ٤٠ دقیقه از زمان درج شده در آگهی هنوز وارد دستور کار اصلی خود نشده و مجری برنامه، مشغول مجری گری خود است.

گفتنی است، نماد بانک شهر از ٢٤ اسفند سال ٩٥ متوقف است.