در صورتی که طرح مذکور عملیاتی شود سود خالص مجموعه از سال ٩٧ رشد صعودی خواهد داشت و در صورت عدم اجرا با توجه به بازار سیمان و شرایط حاکم سود مجموعه کاهشی و مجموعه زیان ده خواهد شد.