به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ٩ ماهه منتهی به بهمن ٩۶ برای هر سهم ١٧ ریال سود محقق کرد که معادل ١٨ درصد رقم سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. پترول در مدت مشابه سال قبل ٢ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. رشد ٢٢٧٣ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها را می توان عامل اصلی تبدیل زیان به سود در سال ١٣٩۶ دانست.