توان مالی شرکت را برای توسعه دامنه فعالیت افزایش می دهیم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران و شرق با حضور ٨٠.۵٧ درصد از سهامدارن تشکیل شد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، در مجمع لیزینگ ایران و شرق به ازای هر سهم ٣٠ تومان سود نقدی تقسیم شد و...