مجمع شرکت تامین سرمایه امید امروز برگزار شد و سود خوبی تقسیم کرد.