به گزارش بورس٢۴، در این بخش به بررسی آخرین وضعیت بنیادی شرکت های لبنی با استناد به گزارشات عملکرد ١١ ماهه و آخرین پوشش بودجه پرداخته ایم