سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس ٢۴،های وب اعلام نموده ایجاد امکان بهره برداری از خدمات الکترونیک برای ٩٠٠ هزار متقاضی در ١٨ هزار روستا طی ١٨ ماه از تاریخ ٢٢-١٢-٩۶ لغایت ٣١-۶-٩٨ و استمرار امکان ایجاد شده و ارایه خدمت به مشترکین روستاهای موضوع قرارداد از زمان تحویل هر روستا به مدت ١٠ سال طی قرارداد ۴۵۵ میلیارد تومانی اخذ کرده است.