به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک صادرات زیان سال ٩۶ خود را از ١۴١٨ میلیارد تومان به ۴۵۵۶ میلیارد تومان افزایش داد. گفتنی است، بانک علت اصلی و عمده تغییر در پیش بینی سود هر سهم برای سال ١٣٩۶ عدم وجود بازار مناسب جهت فروش دارایی ها طبق انتظارات پیش بینی شده بوده است. لازم به ذکر است مذاکرات فروش یکی از شرکت‌های فرعی نهایی گردیده که در صورت تحقق ۵٠٠٠ میلیارد ریال زیان پیش بینی شده کاهش خواهد یافت.