اجازه بدهید، سکوت کنم نوبخت در واکنش به سخنان اخیر احمد توکلی مبنی بر تهدید دولت نسبت به دادن فراخوان به مردم برای حضور در خیابان‌ و برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به عدم ثبت حقوق و مزایای مسوولان در سخنانی گفت: اجازه بدهید سکوت کنم. او که فرد فهیمی است، حتما می داند ثبت حقوق و مزایای مسوولان، لایحه دولت بود که سامانه آن در حال تهیه است...

بورس۲۴ : نوبخت در واکنش به سخنان اخیر احمد توکلی مبنی بر تهدید دولت نسبت به دادن فراخوان به مردم برای حضور در خیابان‌ و برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به عدم ثبت حقوق و مزایای مسوولان در سخنانی گفت: اجازه بدهید سکوت کنم. او که فرد فهیمی است، حتما می داند ثبت حقوق و مزایای مسوولان، لایحه دولت بود که سامانه آن در حال تهیه است.

منبع: ایسنا