به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآورده های سیمان شرق در خصوص افزایش قیمت سهام اعلام نمود از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ١٢/٩/۶/٣ ماهه منتهی به ١٣٩۶/٠۵/٣١ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.