سلام بر حسین شهید

به گزارش بورس٢۴، طبق حکم قضایی قرار است بلوک٨.١ درصدی سهام تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با قیمت پایه هر سهم ٢۵٠ تومان در روز دوشنبه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه عرضه شود.