به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تصمیم هیأت مدیره برای فروش شش دانگ مالکیت عرصه و اعیان ٩ رقبه از اراضی در استان مازندران به نشانی کیلومتر ٣ جاده چمستان - آمل به مساحت تقریبی ٣٩٠ هکتار به صورت یکجا خبر داد.