به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک شهر نتیجه مجمع خود در تیرماه که به حد نصاب نرسید را منتشر کرد.