سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت بورسی از آخرین عملکرد خود در مجامع گفتند.