سهامداران دو شرکت صنعتی آما و بیمه آرمان به مجامع خود دعوت شدند.