به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تعاون در ارتباط با ابهامات صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.