به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در خصوص کاهش سود هر سهم از ٢۴٢ به ۴۵ ریال توضیح داد: دلایل تغییرات نسبت به آخرین بودجه اعلامی: ١. کاهش فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکت به دلیل نوسات نرخ ارز و کاهش تقاضا از سمت مشتریان و همچنین عدم حصول نتیجه برخی مذاکرات در رابطه با عقد قراردادهای جدید جهت فروش محصولات ( تجهیزات بانکی، تجهیزات کامپیوتری و دوربین) گردیده است .در رابطه با درآمد حاصل از ارائه خدمات نیز به دلیل تجمیع و جمع آوری برخی شعبات بانکی ( بانک صادرات) میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات کاهش یافته است. ٢. از دیگر عوامل کاهنده سود اعلامی (طبق آخرین بودجه) مربوط به سایر درآمدهای عملیاتی می¬باشد که از مبلغ ۶.٠٠٠ میلیون ریال به ٢.٩٠٠ میلیون ریال کاهش یافته است که بدلیل کاهش تعداد شعبات (توضیحات بند١) باعث کاهش در تعداد مصرف باطری گردیده که این موضوع در سرفصل مواد مستقیم مصرفی کاملا مشهود بوده و از رقم ۴۶.٠٠٠ میلیون ریال اعلامی در بودجه به رقم ۴١.٧٧٨ میلیون ریال در بودجه فعلی کاهش یافته است. ٣. کاهش خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی از دیگر عوامل کاهنده سود خالص شرکت بوده که بدلیل کاهش سود شرکتهای زیر مجموعه بوده است. باتوجه به شباهت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه تمامی دلایل کاهش سود شرکت مفاخر برای شرکتهای مزبور نیز صادق می¬باشد.