به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده فراخواند.