به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری بهمن در گزارش فعالیت هیأت مدیره خود در خصوص برنامه های آتی شرکت توضیحاتی ارائه نمود.