ه گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در خصوص زمان بهره برداری کامل شرکت و صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.