به گزارش بورس٢۴، اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت که طی سال های ٩۴ و ٩۵ منتشر شده با نرخ های گوناگون در بازار فرابورس پذیرش تا پس در دریافت مجوز های لازم معاملات ثانویه این اورقا آغاز شود.